ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання інформаційних послуг


м. Харків


Умови Договору адресовані фізичним особам (далі - Замовник) і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) фізичної особи – підприємця Алєксєєнко Данііла Андрійовича (далі – Виконавець), про надання інформаційних послуг відповідно до їх переліку.


Договір є укладеним з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 8.4. цього Договору, тобто повного і беззастережного прийняття Сторонами всіх його умов без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). Приєднанням до Договору вважаються конклюдентні дії – внесення оплати та отримання доступу до інформаційних послуг, що надаються в онлайн режимі. У разі повної або часткової незгоди з умовами цього Договору, укладення його є неможливим.


1. Терміни, що використовуються у Договорі

1.1. Терміни, що використовуються у Договорі вживаються у наступному значенні:

1.1.1. Акцепт – повна та безумовна згода Замовника на укладення цього Договору на умовах, визначених Офертою без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно з частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

1.1.2. Замовник - фізична особа, яка досягла 18 років, має повну цивільну дієздатність та укладає Договір у власних інтересах або на користь третьої особи (Одержувача), законним представником якої є.

1.1.3. Одержувач – фізична особа у віці від 14–18 років, яка має неповну цивільну дієздатність та на користь якої Замовником укладено Договір; Замовник, який уклав Договір у власних інтересах.

1.1.4. Договір – правочин, укладений у формі договору приєднання (відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання послуг), умови якого встановлені Виконавцем, і який може бути укладено лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору в цілому.

1.1.5. Оферта – пропозиція Виконавця, адресована фізичній особі (відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України) про укладення Договору про надання послуг на умовах договору приєднання.

1.1.6. Згода суб'єкта персональних даних – добровільне волевиявлення Замовника, який надає дозвіл на обробку його персональних даних та даних Одержувача відповідно до мети обробки.

1.1.7. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.1.8. Сайт – сукупність програмних засобів, інтерфейсів та інформації, що розміщені в мережі інтернет за унікальною адресою –https://zno-zoomer.com.ua включаючи всі веб-сторінки та субдомени.

1.1.9. Аутентифікація – підтвердження Замовником особистого користування ним або Одержувачем особистим кабінетом, а також виконання контрольних заходів, що здійснюватимуться відповідно до рішення Виконавця.

1.1.10. Інформаційні послуги – послуги, орієнтовні на задоволення інформаційних потреб замовника шляхом надання певної інформації.

1.1.11. Порядок надання інформаційних послуг – перелік правил, затверджених Виконавцем та оприлюднених на сайті https://zno-zoomer.com.ua, дотримання та виконання яких є обов’язковими для Замовника.


2. Загальні положення

2.1. Цей Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України) та діє протягом проходження інформаційного курсу Замовником або Одержувачем.

2.2. Публікація (розміщення) тексту Договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (Офертою) Виконавця, що адресована фізичним особам (відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України), про укладення Договору про надання інформаційних послуг на умовах договору приєднання.

2.3. У випадку прийняття умов Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення. Кожна Сторона гарантує, що має повний обсяг цивільної дієздатності та наділена усіма правами, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов. Замовник підтверджує, що на момент укладення Договору, підстави для визнання Договору нікчемним або недійсним відсутні, а у разі їх виникнення зобов’язується повідомити Виконавця.

2.4. Ця Оферта розміщена за посиланням https://zno-zoomer.com.ua і є доступною для ознайомлення до моменту здійснення Замовником акцепту умов Договору.

2.5. Умови Договору, викладені в Оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та іншою інформацією оприлюдненою на сайті https://zno-zoomer.com.ua Виконавця. Якщо фізична особа не згодна з умовами Договору, то вона не може бути його Стороною і повинна утриматися від реєстрації на сайті https://zno-zoomer.com.ua .

2.6. Замовник зобов'язаний ознайомлюватися з інформацією (у тому числі і щодо оплати), розміщеній на сайті Виконавця, яку останній може періодично оновлювати.

2.7. Цей Договір не є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.


3. Предмет договору

3.1. Виконавець зобов'язується надати інформаційну послугу Одержувачу, а Замовник оплатити її.

3.2. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати доступ Одержувачу до його особистого кабінету на сайті https://zno-zoomer.com.ua (далі – доступ до сайту https://zno-zoomer.com.ua) та забезпечити йому технічну підтримку та обслуговування функціонування облікового запису Одержувача на вказаному сайті.

3.3. Послуги, що надаються в рамках цього Договору повинні відповідати стандартам у сфері інформаційних послуг та вимогам законодавства України. Відносини, не врегульовані цим договором, регулюються Сторонами відповідно до законодавства України, що регулює подібні за змістом правовідносини.


4. Порядок надання послуг

4.1. Для отримання інформаційних послуг Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та пройти процедуру Реєстрації на сайті https://zno-zoomer.com.ua

4.2. Після реєстрації автоматично завантажується сторінка оплати, де в подальшому Замовник має здійснити оплату вартості надання інформаційних послуг.


5. Права та обов’язки Виконавця

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. призупинити або припинити надання послуг, а також повністю обмежити Замовникові та Одержувачу доступ до особистого кабінету у випадках, якщо Замовник частково або повністю не виконує умови Договору; характер або зміст використання послуг Замовником порушує чинне законодавство України, має образливий характер, порушує права і законні інтереси інших осіб або суперечить умовам Договору;

5.1.2. розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Замовник не виконує зобов’язання, передбачені зазначеним Договором і вимагати відшкодування збитків, які виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Замовником цього Договору.

5.1.3. змінювати порядок та форму надання послуг у разі зміни законодавства України;

5.1.4. змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент шляхом розміщення відповідної інформації на сайті без попереднього або наступного повідомлення Замовнику. Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника;

5.1.5. інформувати Замовника про обов’язок своєчасно вносити плату за надання інформаційних послуг в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором, та зупиняти надання послуги у разі несвоєчасної сплати Замовником.

5.2. Виконавець зобов’язаний:

5.2.1. надати Одержувачу інформаційні послуги відповідно до цього Договору та доступ до необхідних матеріалів на сайті https://zno-zoomer.com.ua;

5.2.2. інформувати Замовника та Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання інформаційних послуг, права і обов’язки під час надання та отримання зазначених послуг;

5.2.3 забезпечити конфіденційність відомостей, що стосуються предмету Договору, ходу його виконання та одержаних результатів;

5.2.4. дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при обробці персональних даних Замовника та Одержувача.


6. Права та обов’язки Замовника

6.1. Замовник має право вимагати від Виконавця:

6.1.1. надання інформаційної послуги Одержувачу на рівні відповідних стандартів;

6.1.2. видачі Одержувачу документа про проходження відповідного інформаційного курсу за умови виконання Одержувачем визначеного навантаження;

6.1.3. інформування Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання інформаційної послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки.

6.1.4. надання доступу до сайту https://zno-zoomer.com.ua та отримання технічної підтримки.

6.2. Замовник зобов’язаний:

6.2.1. своєчасно вносити плату за інформаційну послугу та доступ до сайту https://zno-zoomer.com.ua в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором та додатковими угодами до цього Договору;

6.2.2. дотримуватися умов цього Договору упродовж його терміну дії та взаємодіяти із Виконавцем щодо проходження інформаційного курсу Одержувачем;

6.2.3. у ході отримання інформаційних послуг Одержувачем контролювати виконання ним законних вимог Виконавця;

6.2.4. не розголошувати третім особам дані доступу до особистого кабінету Одержувача на сайті https://zno-zoomer.com.ua (логін та пароль) та контролювати не розголошення цих даних Одержувачем. Допускається передача даних доступу до особистого кабінету Одержувача тільки його батькам або особам, що їх замінюють.

6.3. Витрати на організацію і забезпечення участі Одержувача у проміжних контролях (у разі необхідності) та інших передбачених законодавством підсумкових атестаціях покладаються на Замовника.

6.4. Забезпечення аутентифікації Одержувача під час проведення контрольних заходів, що здійснюватимуться відповідно до рішення Виконавця дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, покладається на Замовника.


7. Права та обов’язки Одержувача

7.1. Одержувач має право:

- мати доступ до особистого кабінету (логін та пароль) та до сайту https://zno-zoomer.com.ua ;

- одержати від Замовника оцінку своїх знань та навичок відповідно до обраного інформаційного курсу;

- здійснювати комунікацію із Замовником та отримувати консультацію з питань обраного інформаційного курсу.

7.2. Одержувач зобов’язаний:

- оволодіти знаннями та навичками відповідно до обраного інформаційного курсу;

- сумлінно виконувати завдання та надані Виконавцем вказівки в межах обраного інформаційного курсу;

- дотримуватися загальних правил поведінки, бути ввічливим та толерантним;

- не передавати свої права третім особам, надаючи доступ до особистого кабінету (логін та пароль).

7.3. Одержувач також має інші права та обов’язки передбачені цим Договором та нормативними актами України.


8. Плата за надання інформаційних послуг та порядок розрахунків

8.1. Розмір плати за надання інформаційної послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому Виконавець має право змінювати її розмір, про що сповіщає на сайті https://zno-zoomer.com.ua не пізніше ніж за 14 днів до дня внесення відповідних змін.

8.2. Повна вартість інформаційної послуги за кожен місяць її надання становить: "Бакалавр" або Базова підписка – 600 грн, "Магістр" або повна підписка – 850 грн

8.3. Передплата за перший місяць надання інформаційної послуги сплачується Замовником Виконавцю після реєстрації на сайті https://zno-zoomer.com.ua, в строк не більше __4__ календарних днів від моменту реєстрації.

8.4. Замовник вносить плату безготівково у розмірі загальної вартості надання інформаційної послуги, або частинами, але у розмірах не менше ніж вартість кожної з послуг за місяць.

8.5. При затриманні плати більше ніж на 1 день без поважних причин, Виконавець залишає за собою право відмовити в наданні інформаційних послуг Замовнику, що не звільняє останнього від виконання грошового зобов’язання перед Виконавцем.

8.6. Оплата, внесена Замовником за надання інформаційної послуги, не підлягає поверненню.

8.7. Оплата інформаційних послуг здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки Виконавця у будь-якому відділенні банку або за допомогою оплати онлайн на сайті Виконавця ( https://zno-zoomer.com.ua ) з використанням сервісу електронних платежів https://www.liqpay.ua.

8.8. Оплата здійснюється за наступними реквізитами:

ФО-П Алєксєєнко Д.А., код 3630904675

п/р UA763515330000026007052170740,

Банк: ПриватБанк

8.9. Оплата послуг є підтвердженням акцепту цього Договору і вважається внесеною після надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, підтвердженням чого є надання Замовнику доступу до сайту https://zno-zoomer.com.ua та особистого кабінету.


9. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань

9.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та цим Договором.

9.2. У разі повторного (двічі і більше разів протягом дії Договору) невнесення плати за надання інформаційної послуги за цим Договором, Сторони вирішують питання про стягнення суми заборгованості та подальшого надання інформаційної послуги у встановленому законом порядку.

9.3. У разі дострокового розірвання Договору з причин порушення його умов Замовником, кошти, що були внесені Замовником як плата за надання інформаційної послуги та за надання доступу до сайту https://zno-zoomer.com.ua, не повертаються.

9.3. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором не вимагається, але він може бути підписаний Сторонами.


10. Право інтелектуальної власності

10.1. Контент та будь-які інші об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на сайті https://zno-zoomer.com.ua чи пов'язані з Послугами, у тому числі програмний код, знаки для товарів і послуг, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки, інші об'єкти та їх добірки, а також сам Сайт є об'єктами інтелектуальної власності Виконавця, та охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.

10.2. Права інтелектуальної власності на інформаційні матеріали, використані Виконавцем під час надання інформаційних послуг, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю. Виконавець також використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

10.3. Надаючи право на використання Замовником та Одержувачем об'єктів права інтелектуальної власності для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

10.4. Доступ до контенту та будь-яких інших об'єктів прав інтелектуальної власності, що розміщені на сайті https://zno-zoomer.com.ua, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об'єктів у пам'ять обладнання Замовника та/або Одержувача, без права поширювати контент в мережі Інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цим Договором, у тому числі продаж, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах).


11. Обставини непереборної сили та Форс-мажор

11.1. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають повному або частковому виконанню своїх зобов’язань будь-якою зі сторін за цим Договором, а саме (але не виключно): пожежі; стихійних лих; війни; епідемій, пандемій та епізоотій; заборони або обмеження діяльності зі сторони державних органів; порушення роботи цифрових каналів передачі даних або обладнання третьої сторони, яке сторони використовують для передачі даних, або інших подібних обставин, усунути дію яких не в силах сторін, терміни виконання сторонами їх зобов’язань за цим Договором переносяться відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини. Сторона, для якої через обставини непереборної сили виникла неможливість виконання своїх зобов’язань за цим Договором, повинна не пізніше 3 календарних днів з дня виникнення обставин у письмовій формі сповістити іншу сторону про настання і припинення дії таких обставин.

11.2. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більше одного місяця, то кожна зі сторін має право припинити цей Договір, і в цьому випадку жодна зі сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків, завданих припиненням цього Договору.

11.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє сторону права посилатися на будь-яку з вищевказаних обставин як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором.

11.4. Якщо форс-мажорні обставини і їх наслідки продовжують діяти більш 20-ти днів, Сторони проводять переговори щодо альтернативних способів виконання Договору і досягнення відповідної домовленості. У такому випадку Сторони вживають заходів щодо проведення взаєморозрахунків.


12. Розірвання договору

12.1. Договір діє протягом строку надання інформаційної послуги.

12.2. Договір може бути розірваний:

12.2.1. за згодою Сторін;

12.2.2. у разі неможливості виконання стороною Договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо інформаційної послуги, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до Договору;

12.2.3. у разі не проведення Замовником оплати інформаційних послуг, наданих Виконавцем;

12.2.4. в односторонньому порядку за рішенням суду або в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов Договору.

12.3. Договір вважається розірваним на 5 день з моменту оповіщення (електронною поштою) Стороною про намір розірвати Договір з зазначенням об’єктивних причин.


13. Персональні дані

13.1. Акцептуючи цей Договір, згідно з умовами Закону України «Про захист персональних даних» Замовник, а також Одержувач, від імені якої він виступає як суб’єкт персональних даних, дає однозначну згоду на використання та обробку усіма можливими способами уповноваженими особами Виконавця персональних даних Замовника та особи, від імені якої він діє, що надані Замовником та/або зазначені у даному Договорі, а також Одержувача.

13.2. Акцептуючи цей Договір, Замовник надає свою згоду на здійснення фото-, відеозйомки участі Одержувача та/або себе, на використання фото, відеоматеріалів, із зображенням особи, від імені якої він діє та/або себе, а також створення і використання фото-, відеоматеріалів, які будуть створені в процесі відвідування занять або атестацій, будь-яким незабороненим законом способом (у будь-якій формі та обсязі) без обмеження по термінам і території використання (з правом передачі третім особам).


14. Прикінцеві положення

14.1. Усі правовідносини, які виникають з Договору або пов'язані із ним, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.2. Жодна Сторона не має права передавати будь-кому свої права та обов’язки без письмової згоди другої Сторони.

14.3. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог цього Договору, підлягають вирішенню у встановленому законом порядку.

Виконавець

Фізична особа – підприємець Алєксєєнко Данііл Андрійович

Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

Адреса місцезнаходження: 61124, м. Харків, пр. Гагаріна, буд. 170, корп.2, кв. 13

Контакт : +38 098 454 5995

Код – 3630904675,

п/р UA763515330000026007052170740,

Банк: ПриватБанк